فراخوان           
به خرد و کلان و به پیر و جوان
به مرد و زن و کودک ونوجوان
به استاد و دانشجو و کارگر                  
به دانش پژوهان بیدارگر
به ایران زخمی، به ایرانیان                    
فراخوانی از زندگی بازخوان 
به صحن خیابان به کوچه به کوی        
به دار و درخت و به نهر و به جوی
به کاسب به عامی به عالم به علم          
به عاشق به عارف به زاهد به حلم       
به ایران زخمی، به ایرانیان                    
فراخوانی از زندگی بازخوان
به مسجد به عابد به شاعر به فکر            
به تاجر به کافر  به معبد به ذکر 
به بیمار و تیمار و طب و طبیب              
به بیکار و بیزار و حُب و حبیب
به بازاریان و به بیزاریان                          
به قاضی، به راضی به ناراضیان   
به هر دوره گرد وبه هر دکه دار              
به آوازخوانِ سر هر گذار
بگو: زندگی گفت، درحال مرگ          
من از شاخه افتاده ام برگ برگ
به آخر نفس زیر چنگال مرگ                
پیام من این است در حال مرگ
ز هر کوی و کوچه ز هر سوی و سو        
بریزید با های و هیهای و هو
اگر تیر ماه است آرش شوید                  
اگر مهر ماه است آتش شوید
به چوب و به تیر و سلاح و کلاه              
به شور و فغان و خروش و به آه
خیابان خیابان به شورش شوید                
ز میدان به میدان به توفش شوید
بگو زندگی داد اینسان پیام                      
فرستاد از بهر ایران سلام
پس آنگاه گفت آی ایرانیان                  
بشورید بر خیل ویرانیان
مغول وار و تاتار وش شیخ دون              
تجاوزگرِ پوزه در چرک و خون
به خاک شما یورش آورده است        
همه نان و جان زین وطن برده است
قیامی نمودید بر پا ز خشم                    
گرفتید از اهرمن زهر چشم
جهان چشم روشن ز بانگ شماست        
که ایران به رزم پلیدان بپاست
مبادا به سردی گراید قیام                        
مخواهید شمشیرها در نیام  
مبندید راه خروش از گلو                        
نه برجا نشینید بی گفتگو
چو بیرون نمودید تیر از غلاف                
گشودید این داستان را کلاف
به پایان رسانید این راه را                        
بجویید خون را و خونخواه را 
عدوی شما پیر فرتوت زار                      
به سیلی خود سرخ کرده عُذار     
ز پای اوفتاده است این اژدها                  
رسانید بر دهر این مژده ها
که ایران به زودی به پتک گران              
بکوبد چو بازوی آهنگران
سر افعی شرزة ظلم را                              
بکوبد نماید ز سر تن جدا
بر این درد درمان بود یک کلام              
قیام و قیام و قیام و قیام 
م. شوق
فروردين 04, 1402

گفتگوی نوروزی محمد قرایی نوروز ۱۴۰۲

in گفتگو

by Aftab_Showgh

https://iranntv.com/921538
آبان 04, 1401

گغتگو با محمد قرایی در مورد قیام ۹۸

in گفتگو

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=j0aZSJfWgBQ
مهر 08, 1401

فراخوان به مردم ایران. گفتگوی محمد قرایی - بخش چهارم

in گفتگو

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=UQI2k37ZUKo فراخوان به خرد و کلان و به پیر و جوان به مرد و زن…
مهر 08, 1401

گفتگوی محمد قرایی - بخش سوم

in گفتگو

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=O3nZ26dTONQسلاحم سنگخلقم تنگکارم جنگصدایم خشمیگین آهنگخونمکرده خاک میهنم را رنگبه دنبال رهایی می دوم در…
مهر 06, 1401

بخش دوم از گفتگوی محمد قرایی با جوانان

in گفتگو

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=DM5W1W0tFNMبخش دوم از گفتگوی محمد قرایی با جوانان ایران در مورد قیام و تبریک بخاطر…
مهر 06, 1401

گفتگوی محمد قرایی با جوانان - بخش اول

in گفتگو

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=L45Z2O4eJTIبخش اول از گفتگوی محمد قرایی با جوانان ایران در مورد قیام و تبریک بخاطر…