آذر 07, 1401

ز سر خاکت ای شهید

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/vgsHZImgVoM?t=1هر هفته جمعه ها ز سر خاکت ای شهید یک جنبش جدید، ببین می خورد…
آبان 27, 1401

کیان و برنو و عشقش

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/sUQ6-wJbAes?t=2کیان و برنو و عشقشبرای اسب کیان نامه ای نوشتم من سوار خوب تو در…
آبان 27, 1401

نام من ایران است

in شعر

by Aftab_Showgh

https://youtu.be/YDvh5ZHQQy8?t=2
بهمن 19, 1400

سرود پيكار مقدس شاهکار ماندگار مردم شوروی

in از اینجا و آنجا

by Aftab_Showgh

https://www.youtube.com/watch?v=YpINsCj4d2E
بهمن 14, 1400

عظمت مصدق در برابر قدرتهای جهانی

in از اینجا و آنجا

by Aftab_Showgh

روزگارى كه ايران ملك طلق انگليس بود. اينجا چرچيل به عنوان صاحب و مالك همه…